Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för 10 år sedan. Om du upplever funktions- eller utseendemässiga problem så rekommenderas att du uppgraderar till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Välkommen

Gröna Kronoberg 2025 är Kronobergs läns regionala utvecklingsstrategi (RUS). Strategin beskriver hur det ska vara att leva i Kronoberg 2025 och är ett verktyg för att skapa bättre förutsättningar för en hållbar regional tillväxt. Kronobergs utveckling påverkas både av vad som händer i omvärlden och av hur aktörer i länet agerar. Med en gemensam regional utvecklingsstrategi kan alla aktörer få information om utvecklingen i Kronobergs län och vad vi behöver påverka och samverka om. Strategin är styrande för Region Kronobergs arbete med hållbar regional utveckling och stödjande för andra aktörer i länet.


Målbild

Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga.
År 2025 är Kronoberg ett län som växer i öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga. Det är invånare i alla åldrar som skapar utveckling och förnyelse. Alla behövs och bidrar till att skapa en plats som är attraktiv att bo på, arbeta och vistas i. Samverkan kring social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet gör oss framgångsrika och tillsammans tar vi oss an och ser möjligheter i både globala och lokala utmaningar.

Strategiskt område:

Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer

Det handlar om platsen Kronoberg, och hur det ska vara på den plats där vi bor. För att alla ska hitta sin plats och känna delaktighet i samhället behöver vi arbeta både med den fysiska och den sociala dimensionen. Båda är förutsättningar för varandra, och för att länet ska utvecklas i rätt riktning.

Utmaningar

 • En gles struktur med svag uppkoppling mellan tillväxtkärnorna i
  södra Sverige.
 • Höga utsläpp från transportsektorn och långa körsträckor. 
 • Svag boendeattraktivitet, bostadsbrist och oklara planeringsförutsättningar. 
 • Skillnader i makt och delaktighet mellan olika grupper i samhället och minskad tillit till vuxenvärlden bland barn och ungdomar.
 • Olika förutsättningar att kunna ta del av och utöva kultur.

Mål

 • Ökad attraktivitet – fler ska välja att bo i länet. Inrikesflyttnetto ska förbättras 2015–2025.
 • Klimatpåverkan ska minska. Utsläpp av koldioxid i Kronobergs län
  från fossila bränslen ska till år 2025 ha minskat till 1,5 ton per år
  och länsinvånare. 

   
Prioritering 1:

Utveckla attraktiva livsmiljöer och god tillgänglighet

Prioriteringen handlar om hur vi skapar goda förutsättningar för tillväxt och fungerande vardagsliv för alla invånare i länet. Hur planerar vi vårt samhälle med en helhetssyn och drar nytta av varandras kvalitéer? Det handlar om hållbara lösningar för kommunikation, infrastruktur och samhällsbyggnad.

Insatsområden

Hållbara resor och transporter
 • Klimatsmart transportsystem.
 • Stärkt tillgänglighet i Sydsverige och Kronoberg.
 • Ökad transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter till näringslivet.
 • Utveckla flexibla kollektivtrafik- och transportlösningar i länets glesa miljöer och landsbygder.
Hållbart samhällsbyggande
 • Fortsatt stödja utvecklingen av bredband och digitala servicelösningar.
 • Definiera en fungerande servicestruktur.
 • Fler bostäder – utveckla boendemiljöer och öka mervärdet av infrastruktursatsningar.Prioritering 2:

En plats att vilja leva och bo på

Prioriteringen handlar om att göra länet mer attraktivt genom att utveckla former för ökad delaktighet och en aktiv fritid för alla. Vad som får människor som bor här att trivas och hur vi attraherar kompetenser, besökare och inflyttare.

Insatsområden

Skapa ett mer levande offentligt rum som arena för kultur, aktivitet och evenemang
 • Stärka villkor för professionella kulturskapare.
 • Skapa förutsättningar för kultur och evenemang på mindre orter.
 • Stärk kultur- och evenemangsutbudet i länets större arbetsmarknadsregioner.
 • Stärk Kronobergs varumärke.
Skapa förutsättningar för stärkt delaktighet och social sammanhållning
 • Möjliggör en ökad involvering och aktivt medskapande i samhällsutvecklingen.
 • Stödja föreningslivet för att skapa fler sociala mötesplatser och nyttjande av föreningsliv.

Strategiskt område:

Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga och ett starkt humankapital

För att nå en hållbar tillväxt behöver länet en hög förnyelseförmåga inom både privat och offentlig sektor. Vi behöver vara kreativa, flexibla och påhittiga för att klara de framtida utmaningarna på arbetsmarknaden. Både för samhället och individen är det därför av stor betydelse att vi kan erbjuda ett livslång lärande samt en god och jämlik hälsa.

Utmaningar

 • Stora skillnader i hälsa mellan kvinnor och män och mellan olika socioekonomiska grupper i samhället.
 • Välfärdsbehoven kommer att öka vilket ställer höga krav på omställning inom offentlig sektor.
 • Det råder en omfattande matchningsproblematik mellan efterfrågan från arbetsgivare och den arbetskraft som finns tillgänglig.
 • Stort sysselsättningsgap mellan inrikes och utrikes födda.
 • För ett län med en hög specialisering inom industrisektorn behöver nya arbeten växa fram inom nya näringar.
 • Arbetsmarknaden och utbildningssektorn är könssegregerad.

Mål

 • Produktiviteten ska öka. Mellan 2014–2025 ska BRP/sysselsatt i Kronobergs län öka mer än i riket.
 • Balanserad tillväxt – fler arbetstillfällen. Mellan 2014–2025 ska den sysselsatta dagbefolkningen i länet öka mer än riksgenomsnittet (exklusive storstadsregionerna).
 • Förbättrad matchning – fler i arbete. År 2025 ska sysselsättningsgraden för kvinnor och män i länet uppgå till minst 80 %.
 • Ett ökat humankapital. Den självskattade hälsan för kvinnor och män, flickor och pojkar ska förbättras och könsskillnaderna minska.
 • På väg mot ett plusenergilän. Minst 80 % av den totala energianvändningen i Kronobergs län kommer år 2025 från förnybara källor.
Prioritering 3:

Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv

Prioriteringen handlar dels om att bredda näringslivet för att minska konjunkturkänsligheten och dels om att utveckla länets innovationsförmåga. I ljuset av det är förnyelse, både i form av innovationer inom befintliga företag och av nya företag ett av de främsta verktygen för att stärka länets tillväxt, hållbarhet och sysselsättning.

Insatsområden

Främja entrepenörskap och tillväxtviljan
 • Stärk det regionala och lokala näringslivsklimatet.
 • Stöd entreprenörskap och nyföretagande för ett breddat näringsliv genom fler service och tjänsteföretag.
Stärk innovationsgraden I näringsliv och offentlig sektor
 • Stärk företagens uppkoppling till de globala värdekedjorna.
 • Stärk företagens och offentlig sektors digitaliseringsgrad.
 • Stärk företagens och offentlig sektors gröna omställning.
 • Utveckla regionens styrkeområden inom näringslivet.
 • Stärk sociala innovationer.
 • Skapa nya och flexibla lösningar på välfärdstjänster.Prioritering 4:

Utveckla kompetensförsörjningen och en god och jämlik hälsa

Prioriteringen handlar om att se människorna som regionens främsta resurs. Länet behöver ta tillvara humankapitalet genom att öka matchningen på arbetsmarknaden och arbeta för en ökad och jämlik hälsa. Genom att ta tillvara på humankapitalet skapar vi förutsättningar för hållbar tillväxt och förnyelse.

Insatsområden

Skapa bättre förutsättningar för en god och jämlik hälsa
 • Främja goda uppväxtvillkor hos barn och unga och motverka studieavhopp.
 • Främja psykisk hälsa.
 • Främja goda levnadsvanor med särskilt fokus på mat och fysisk aktivitet.
Skapa bättre förutsättningar för matchningen på arbetsmarknaden
 • Stärk invididens omställningsförmåga.
 • Stärk utlandsföddas ställning på arbetsmarknaden och i samhället.
 • Främja tillgången på talanger och högutbildade.
 • Främja informerade studie- och yrkesval.

Den gröna tråden – vår arbetsmetod

För att insatser kopplade till Gröna Kronoberg 2025 ska möta utmaningarna och skapa positiv förändring, finns en arbetsmetod. Vår arbetsmetod heter gröna tråden och består av ett antal komponenter och verktyg som tillsammans lägger grunden för ett hållbart regionalt utvecklingsarbete.